e-Perkhidmatan

Perkhidmatan Dalam Talian

Penggunaan ICT merupakan salah satu kaedah digunapakai bagi mempercepatkan proses kerja dan memudahkan orang awam berurusan dengan Jabatan. JMG terus menerus mengkaji prosedur-prosedur kerja untuk mengurangkan kerenah birokrasi, serta mencari kaedah-kaedah mengurangkan masa memproses dan menambah baik sistem penyampaian.

Sistem Utama JMG

MyGEMS

MyGEMS adalah Sistem Maklumat Geospatial Mineral dan Geosains Malaysia yang merupakan bank data nasional berbentuk spatial bagi pengurusan semua maklumat geosains dan sumber mineral negara.

NaTSIS

Sistem Maklumat Geospatial Terain dan Cerun Negara

Galeri PPM Smart Apps

Muat Turun Pelan Strategik Pendigitalan

Pembangunan ISP JMG menggunakan metadologi Analisis, Strategi, dan Formulasi (ASF) bagi mengenalpasti keperluan bisnes agensi dan seterusnya menetapkan visi, misi dan teras startegik serta penghasilan inisiatif pelan tindakan ICT JMG bagi tempoh lima (5) tahun.

Adakah halaman ini membantu anda?

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input